Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot
05.03.2012

Kundens syn på mervärdet av ett intelligent elnät

I detta projekt har man sökt svar på frågan hur man ska kunna engagera en del av elbolagens kunder så att dessa sinsemellan eller tillsammans med ett elbolag skulle producera mervärde för sig själva eller för någon tredje part. Syftet har varit att identifiera både kundernas och andra externa parters behov och främja elbolagen och eventuella samarbetspartner att uppfinna nya tjänster. De som utvecklar och förmedlar tjänsterna har en central roll när det gäller att konkretisera kundbehoven, så även deras representanter har intervjuats. Dessutom har man kartlagt resultaten av internationella och nya inhemska pilotprojekt.

I undersökningen har man fokuserat på hushållskunderna. I projektet har man identifierat föregångaranvändare av tjänster som baserar sig på ett intelligent elnät, dvs. kunder som har behov som ligger före dagens marknad och nya idéer för hur produkter och tjänster kunde utvecklas. Att integrera dessa föregångaranvändare i utvecklingen av produkter och tjänster i ett tidigt stadium av utvecklingsarbetet inverkar positivt på hur nya produkter eller tjänster accepteras och sprids på marknaden. Föregångarna använder mer el än andra eller så är de av miljöskäl extra intresserade av att spara el. Dessutom har de mera kunnande än andra och de följer med både utvecklingen av ny teknik och sin egen elanvändning. I synnerhet de som har installerat nya uppvärmningssystem eller husautomation är också intresserade av det intelligenta elnätets tjänster.

Inom projektet har man ordnat nio gruppdiskussioner och samlat in respons och utvecklingsidéer från föregångaranvändarna som baserar sig på servicekoncepten för ett intelligent elnät. Med hjälp av diskussionerna fick man fram de mest intressanta servicekoncepten. Mest intresse väckte avancerade tjänster i anslutning till rapportering och uppföljning av elförbrukningen samt tjänster som hänför sig till egen produktion av förnybar energi. Även tjänster för fjärrhantering och -styrning intresserade en del av deltagarna. Vad gäller efterfrågeelasticiteten verkar en tjänst som baserar sig på automatisk belastningsstyrning vara lättare att acceptera än en elprissättning som följer börspriset. Deltagarna var av den åsikten att lagring av el i elbilars batterier ännu ligger långt framme i tiden, men batterier och lagring av el intresserade ändå vissa föregångaranvändare. Dessutom lämnades förslag för hur tjänsterna kunde utvecklas och marknadsföras. Nya serviceidéer uppkom bland annat om paketering av tjänster, tjänster som kunde riktas till vissa konsumentgrupper, förbrukningsrapportering för en viss apparat samt uppdatering av gamla hus och apparater som gör dem ”intelligentare” med hjälp av uppföljning och styrning.

Inom projektet identifierades för elbolagen de första stegen med mest potential. Det ger viktig primärdata för diskussionen och eventuella fortsatta projekt, där intjäningslogiken för tjänsterna i ett intelligent nät, olika serviceleverantörers roller samt elnätbolagens möjligheter och utmaningar kan preciseras. I undersökningen skapades verktyg för elbolagen med vilka dessa kan identifiera och förstå kundbehov som hänför sig till ett intelligent nät. Verktygen hjälper bolagen att komma vidare från teknikvisionerna till konkreta servicekoncept i kundgränssnittet (1) genom att prioritera de mest lovande följande stegen, (2) genom att identifiera strategiska utvecklingsobjekt, (3) genom att säkerställa att kommunikation, marknadsföring och kundsamarbete fungerar samt (4) genom att identifiera öppna frågor och utvecklingsobjekt i regleringen av elmarknaden.

PUBLIKATION
Kundens syn på mervärdet av ett intelligent elnät (pdf på finska)
Eva Heiskanen, Kaisa Matschoss, Mika Saastamoinen
Konsumentforskningscentralen, publikationer 2/2012

Tillbaka till rubrikernaTulosta sivu
Poutapilvi web design Oy