Sidokarta  |  Länkar  |  Respons
Text storlek: Förstora (texten) Förminska (texten)
Yhteystiedot
28.05.2009

UTVECKLINGSÖVERSIKT AV BOENDET – konsumenter och aktörer inom boendebranschen bedömer nya boendekoncept i huvudstadsregionen

Projektet Framtidens koncept för urbant boende – URBA granskar nya boendemodeller och affärspraxis. Konsumentforskningscentralens uppgift i det treåriga projektet som startade 2007, var att genomföra bedömningen av internationella boendekoncept identifierade av experter på boende vid Forsknings- och utvecklingscentralen för samhällsplanering.

I bedömningen av koncepterna deltog konsumentpanelister vid Konsumentforskningscentralen, stadsplanerare i huvudstadsregionen och representanter för bostadsbyggare. Koncepterna som valdes ut till närmare granskning i konceptverkstäder betonar mycket olika typer av dimensioner i bostadsplaneringen, inklusive byggsätt (gruppbyggande), hustyp (stadssmåhus), tjänster anknutna till bostaden (James), planeringssätt (flexibla bostäder för självständigt boende) och bostäder för specialgrupper (bostäder för återvändare till staden).

Arbetet i konceptverkstäderna ordnades under två olika omgångar vid Konsumentforskningscentralen under oktober-november 2008. Under den första omgången behandlades tre olika tillfällen, där deltagarna samlades för möte i verkstadsgrupper om ca 10 personer i varje grupp. Gruppdeltagarna
bestod av konsumentpanelister samt representanter för städerna och bostadsbyggare. Under dessa tre gånger behandlades koncepternas acceptabilitet, införlivandet av internationella idéer samt deras trovärdighet i och lämplighet för bostadsproduktionen i huvudstadsregionen. Under den andra omgången behandlades de tre ovannämnda smågruppernas samtidiga möten. Då sammanträdde man för att gemensamt diskutera problem och lösningar på spänningar som hade uppkommit under den första omgången.

På basis av konceptverkstädernas bedömning var de mest bekanta boendekoncepterna de mest allmänt acceptabla. Stadssmåhuset och bostaden för återvändande till staden bedömdes som mest positiva, både vad gällde acceptabiliteten, genomföringsmöjligheten och säljbarhet på marknaden. Flexibla bostäder för självständigt boende och James-konceptet bedömdes som de mest radikala koncepterna. Även moderna gruppbyggandet sågs som ett främmande koncept.

I konceptverkstäderna kom man fram till att en kompakt boendemiljö, med stora grönområden runtomkring och möjligheter till naturupplevelser, är den mest populära modellen bland olika aktörer åtminstone för dessa koncepters del och att vardagsekonomin utgör en viktig del i utvecklingsarbetet av boendekoncepten. I det ekonomiska tänkandet skall man beakta boendets hela ekonomiska livscykel och inte bara byggnadskostnaderna.

Utvecklandet av boendet i samarbete visade att expertisen kan byggas upp på ett nytt likställt sätt, samtidigt som man utbyter information om utvecklingsarbetet som rör boendekoncepten och utvecklar nya idéer, utan att det uppstår motsättningar mellan de olika aktörerna.

PUBLIKATION
Jenni Väliniemi, Mikko Rask, Päivi Timonen, Sanna Uotinen
UTVECKLINGSÖVERSIKT AV BOENDET – konsumenter och aktörer inom
boendebranschen bedömer nya boendekoncept i huvudstadsregionen. Konsumentforskningscentralens publikationer 1/2009.


Tillbaka till rubrikernaTulosta sivu
Poutapilvi web design Oy